ผศ.ดร.จิรภาส จงจิตวิมล

หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์